ควา ม คิ ด*

posted on 03 Mar 2009 01:15 by lonely-g

 

 

ได้ แ ต่ฝาก ค วา มคิ ด ของฉัน เ อาไว้

เผื่ อ วันไ ห น เธ อ ผ่า น มา

เห็ น ที่ เดี ย ว กันนี้  เ ธอจะนึ กขึ้น  ได้ ว่ า

เ ค ย มี ค น ห นึ่ ง ยื น ข้ า ง เ ธ อ

อยู่ ต รงนี้ เ สมอ ตลอด มา

ให้เ ธ อ สัมผั สคว ามคิ ดที่ฉั นทิ้ งไว้

อาจ ไม่เ ห็นไ ด้ด้ วยต า

ฉั นจ ะฝากเ อาไว้

อ ยู่ในผื นดิน และ ท้องฟ้ า

มั นเป็ นคว ามคิ ดที่กร ะซิบ ว่ า

ฉั น ยั ง รั ก เ ธ อ

. . .

Comment

Comment:

Tweet

กุก้อเดินทางทุกวันนะ


เหนื่อยๆๆๆ

555+

#6 By [B|-ood] on 2009-09-26 17:28

#5 By goody on 2009-09-08 21:07

big smile

#4 By Pleng on 2009-03-04 16:51

เพลงเพราะค่ะ

บางทีเราก็อยากเจอ อยากพูดคุย

แต่ก็รู้ว่าได้แค่คิดอ่ะเนอะbig smile

#3 By Wi Smile on 2009-03-03 23:44

แนบความทรงจำและความรู้สึกดีๆไปด้วยคงดีทีเดียว big smile

#2 By maebin on 2009-03-03 11:18

อย่าฝากแค่ความคิดสิคะ..big smile